อัตราภาษีบุคคลธรรมดา (ใหม่) ปี 2556-2557
Share this post

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เหลือ 35% โดยมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2556 และปีภาษี 2557 โดยจะเป็นอัตราที่ใช้สำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดตามบันได 7 ขั้นนั้น ผู้มีรายได้ระหว่าง 0-300,000 บาทแรกจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้สุทธิต่อปี โดยที่รัฐบาลยังคงยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทแรกตามเดิม ส่วนผู้มีเงินได้สุทธิระหว่าง 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะถูกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 10 เท่ากับอัตราเดิมผู้มีเงินได้สุทธิช่วง 500,001 ถึง 750,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ลดลงจากอัตราเดิมร้อยละ 20 ผู้มีเงินได้สุทธิ 750,001 บาทถึง 1 ล้านบาท เสียภาษีอัตราร้อยละ 20 เท่าเดิม ผู้มีเงินได้สุทธิ 1,000,001 บาทถึง 2 ล้านบาท เสียภาษีอัตราร้อยละ 25 ลดลงจากอัตราร้อยละ 30 ผู้มีเงินได้สุทธิ 2,000,001 บาทถึง 4 ล้านบาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 เท่ากับอัตราเดิม และผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไปเสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 ลดลงจากอัตราปัจจุบันที่เสียไว้ร้อยละ 37

ทั้งนี้การเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1 ม.ค.2557 ผู้ที่มีรายได้อยู่ในขั้นที่ 1 ผู้มีเงินได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี มีทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน ผู้มีรายได้ 300,001-500,000 บาท มีผู้เสียภาษีทั้งสิ้น 1.4 ล้านคน ขณะที่ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 4 ล้านบาท มีเพียง 2 หมื่นคน โดยผู้ที่ต้องเสียภาษีส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือน จะได้ประโยชน์จากการเสียภาษี ดังนี้
 •  สำหรับฐานเงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 240,000 บาท (ยังไม่หักค่าลดหย่อน) ไม่ต้องเสียภาษี
 •  อัตราเงินเดือน 30,000 บาท หรือรายได้ต่อปี 360,000 บาท เดิมต้องเสียภาษี 12,000 บาท แต่อัตราภาษีใหม่ ลดลงร้อยละ 50 เหลือ 6,000 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 40,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 480,000 บาท เดิมเสียภาษี 24,000 บาท ลดลงร้อยละ 31.25 เหลือ 16,500 บาท
 •  สำหรับผู้มีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 600,000 บาท เดิมเสียภาษี 37,000 ลดลงร้อยละ 21.62 เหลือชำระภาษี 29,000 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 80,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 960,000 บาทเดิมเสียภาษี 109,000 ลดลงร้อยละ 18.35 เหลือชำระภาษี 89,000 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 1,200,000 บาทเดิมเสียภาษี 168,000 ลดลงร้อยละ 15.18 เหลือชำระภาษี 142,500 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 120,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 1,440,000 บาท เดิมเสียภาษี 240,700 ลดลงร้อยละ 15.63 เหลือชำระภาษี 202,500 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 150,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 1,800,000 บาท เดิมเสียภาษี 348,000 ลดลงร้อยละ 15.95 เหลือชำระภาษี 292,500 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 200,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 2,400,000 บาท เดิมเสียภาษี 528,700 ลดลงร้อยละ 13.26 เหลือชำระภาษี 458,000 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 250,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 3,000,000 บาท เดิมเสียภาษี 708,000 ลดลงร้อยละ 9.89 เหลือชำระภาษี 638,000 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 300,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 3,600,000 บาท เดิมเสียภาษี 888,000 บาท ลดลงร้อยละ 7.88 เหลือชำระภาษี 818,000 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 350,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 4,200,000 บาท เดิมเสียภาษี 1,075,700 บาท ลดลงร้อยละ 6.71 เหลือชำระภาษี 1,003,500 บาท
 •  ผู้มีรายได้ 400,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 4,800,000 บาท เดิมเสียภาษี 1,297,700 บาท ลดลงร้อยละ 6.49 เหลือชำระภาษี 1,213,500 บาท
 •  และผู้มีรายได้ 800,000 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อปี 9,600,000 บาท เดิมเสียภาษี 3,073,700 บาท ลดลงร้อยละ 5.86 เหลือชำระภาษี 2,893,500 บาท เป็นต้น